PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Seznam zvláště chráněných druhů obratlovců

Seznam zvláště chráněných druhů obratlovců
žijících v CHKO Bílé Karpaty
(podle přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.)

1. Kriticky ohrožené druhy
ryby
sekavčík horský - Sabanejewia aurata

obojživelníci
blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus
čolek velký - Triturus cristatus
skokan skřehotavý - Rana ridibunda

plazi
ještěrka zelená - Lacerta viridis
užovka stromová - Elaphe longissima
zmije obecná - Vipera berus

ptáci
luňák červený - Milvus milvus
luňák hnědý - Milvus migrans
orel - Aguila sp.
raroh velký - Falco cherrug
sokol stěhovavý - Falco peregrinus
strnad luční - Miliaria calandra
výreček malý - Otus scops

savci
kočka divoká - Felis silvestris
vrápenec malý - Rhinolophus hipposideros

2. Silně ohrožené druhy
ryby
ouklejka pruhovaná - Alburnoides bipunctatus

obojživelníci
čolek horský - Triturus alpestris
čolek obecný - Triturus vulgaris
mlok skvrnitý - Salamandra salamandra
rosnička zelená - Hyla arborea
skokan štíhlý - Rana dalmatina
skokan zelený - Rana esculenta

plazi
ještěrka obecná - Lacerta agilis
ještěrka živorodá - Lacerta vivipara
slepýš křehký - Anguis fragilis
užovka hladká - Coronella austriaca
užovka podplamatá - Natrix tessellata

ptáci
bekasina otavní - Gallinago gallinago
bělořit šedý - Oenanthe oenanthe
čáp černý - Ciconia nigra
čírka modrá - Anas querquedula
drozd cvrčala - Turdus iliacus
dřemlík tundrový - Falco columbarius
dudek chocholatý - Upupa epops
holub doupňák - Columba oenas
chřástal polní - Crex crex
jeřábek lesní - Tetrastes bonasia
kalous pustovka - Asio flammeus
kavka obecná - Corvus monedula
konipas luční - Motacilla flava
kos horský - Turdus torquatus
krahujec obecný - Accipiter nisus
krutihlav obecný - Jynx torquilla
křepelka polní - Coturnix coturnix
kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum
ledňáček říční - Alcedo atthis
lejsek malý - Ficedula parva
lelek lesní - Camprimulgus europaeus
linduška úhorní - Anthus campestris
moták lužní - Circus pygargus
moták pilich - Circus cyaneus
ostříž lesní - Falco subbuteo
pěnice vlašská - Sylvia nisoria
rákosník velký - Acrocephalus arundinaceus
sova pálená - Tyto alba
strakapoud bělohřbetý - Dendrocopos leucotos
strakapoud jižní - Dendrocopos syriacus
sýc rousný - Aegolius funereus
sýček obecný - Athene noctua
včelojed lesní - Pernis apivorus
volavka bílá - Egretta alba
žluva hajní - Oriolus oriolus

savci
netopýr černý - Barbastella barbastellus
netopýr parkový - Pipistrellus nathusii
netopýr stromový - Nyctalus leisleri
netopýr velkouchý - Myotis bechsteini
netopýr velký - Myotis myotis
rejsek horský - Sorex alpinus
rys ostrovid - Lynx lynx
vydra říční - Lutra lutra

3. Ohrožené druhy
ryby
jelec jesen - Leuciscus idus
mník jednovousý - Lota lota
střevle potoční - Phoxinus phoxinus
vranka obecná - Cottus gobio
vranka pruhoploutvá - Cottus poecilopus

obojživelníci
kuňka ohnivá - Bombina bombina
kuňka žlutobřichá - Bombina variegata
ropucha zelená - Bufo viridis
ropucha obecná - Bufo bufo

plazi
užovka obojková - Natrix natrix

ptáci
bramborníček černohlavý - Saxicola torquata
bramborníček hnědý - Saxicola rubetra
brkoslav severní - Bombycilla garrulus
břehule říční - Riparia riparia
cvrčilka slavíková - Locustella luscinioides
čáp bílý - Ciconia ciconia
čírka obecná - Anas crecca
chocholouš obecný - Galerida cristata
jestřáb lesní - Accipiter gentilis
koroptev polní - Perdix perdix
krkavec velký - Corvus corax
lejsek šedý - Muscicapa striata
moták pochop - Circus aeruginosus
moudivláček lužní - Remiz pendulinus
ořešník kropenatý - Nuctifraga caryocatactes
potápka roháč - Podiceps cristatus
rorýs obecný - Apus apus
slavík obecný - Luscinia megarhynchos
sluka lesní - Scolopax rusticola
strakapoud prostřední - Dendrocopos medius
ťuhýk obecný - Lanius collurio
ťuhýk šedý - Lanius excubitor
vlaštovka obecná - Hirundo rustica
výr velký - Bubo bubo

savci
bělozubka bělobřichá - Crocidura leucodon
křeček polní - Cricetus cricetus
netopýr Brandtův - Myotis brandti
netopýr brvitý - Myotis emarginatus
netopýr dlouhouchý - Plecotus austriacus
plch velký - Glis glis
veverka obecná - Sciurus vulgaris

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.BileKarpaty.cz

AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 25.02.2004 v 13:20 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®