PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR
Království perníku

Jak číst etiketu na láhvi vína [ Vinařství ]

Jak číst etiketu na láhvi vína

Víno je nápoj, jehož místo v životě člověka závisí na pocitech, které konzument, milovník nebo prostý spotřebitel prožívá ve chvíli, kdy se sklenka dotkne úst. Víno, které plní funkci vyhledávaného a uctívaného společníka, musí být především dobře vybráno, zvolena ta správná "láhev". Obecná pravidla o vztahu jídla a vína sice existují, nesporné je však, že volíte-li víno k určité příležitosti je nutné o něm vědět co nejvíce rozhodujících informací, tak abychom skutečně zvolili správně.

Nejdůležitějším pomocníkem běžného konzumenta ale i v gastronomii obsluhujícího personálu je etiketa, která víno po celý jeho "život" provází. Etikety mohou mít různé podoby, tvary i velikosti. Jedno mají však společné. Přitahují silou magnetu ruku zákazníka k nákupu a dávají mu o víně potřebné informace. Etikety značek Bohemia Sekt, Bohemia Vinum, Víno Mikulov, Habánské sklepy a Sedlecká vína z produkce uskupení Bohemia Sekt získají své nové zákazníky zejména zajímavým designem a umožňují správné rozhodnutí k nákupu a zároveň předáním přesné, jasné a přehledné informace. Věrného zákazníka, který se při svých předchozích setkáních s produkty uskupení přesvědčil o kvalitě značky, pak etiketa neomylně vede svou tradiční živou a svěží image.

Co bychom měli na etiketě najít ?

Zákazník by na etiketě měl najít tyto údaje v českém jazyce:
obchodní jméno a sídlo výrobce, popřípadě distributora, který uvádí víno do oběhu,
název vína podle zatřídění
obsah balení v ml, cl, l nebo hl,
označení šarže
skutečný obsah alkoholu (v procentech objemu)

U názvu a zatřídění vína se na chvilku zastavme.

Z pohledu zákona o vinařství a vinohradnictví je víno uváděné do oběhu se třídí na:

víno stolní
víno jakostní
víno s přívlastkem
víno šumivé
víno perlivé
víno aromatizované
víno likérové
Víno stolní
Stolní víno smí být vyráběno pouze z hroznů sklizených na území České republiky, které dosáhly nejméně 11 stupňů cukernatosti.

Jakostní víno - odrůdové nebo známkové
Jakostní víno smí být vyráběno z hroznů moštových odrůd sklizené ve vinařských oblastech v České republice, které dosáhly nejméně 15 stupňů cukernatosti pouze ve dvou druzích a to jako odrůdové jakostní víno nebo známkové jakostní víno.

Víno odrůdové

Odrůdové jakostní víno musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu a musí být označeno názvem odrůdy, ze které bylo vyrobeno a názvem vinařské oblasti, ve které byly sklizeny hrozny pro jeho výrobu.

Víno známkové

Smí být vyráběno pouze smísením odrůdových jakostních vín.

Víno s přívlastkem
Víno s přívlastkem smí být vyráběno pouze jako kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, ledové víno nebo slámové víno, a to z hroznů, rmutu nebo moštu jedné odrůdy révy vinné stanovené pro vinařskou oblast prováděcím právním předpisem, sklizených ve viničních tratích. Víno s přívlastkem musí obsahovat nejméně 85 % vína vyrobeného z odrůdy uvedené na obalu.

Víno s přívlastkem musí být označeno názvem přívlastku a evidenčním číslem jakosti, pod kterým bylo vydáno rozhodnutí ministerstva o jeho zatřídění dále názvem vinařské oblasti a vinařské obce a rokem sklizně hroznů

Víno šumivé
Šumivé víno lze vyrábět v jakostních druzích

šumivé víno
jakostní šumivé víno (sekt)
jakostní šumivé víno vinařské oblasti (sekt vinařské oblasti),
pěstitelský sekt
Šumivé víno nelze označit jako sekt a smí být vyráběno prvotním nebo druhotným kvašením vín za podmínky, že celkový obsah alkoholu kupáže použité k výrobě dosáhne nejméně 8,5 % objemových a přetlak v lahvi při teplotě 20 oC nejméně 0,3 MPa.

Jakostní šumivé víno (sekt) lze vyrábět prvotním nebo druhotným kvašením tuzemských moštů a vín nebo vín z dovozu, z odrůd, které jsou povoleny v zemi původu pro výrobu jakostního vína, a tato skutečnost je doložena na průvodním certifikátu, jestliže:

přetlak v lahvi při teplotě 20 oC musí vykazovat nejméně 0,35 MPa, s výjimkou
lahví o objemu do 0,25 l, kde přetlak musí být nejméně 0,3 MPa,
celková doba výroby při kvašení v tancích musí být nejméně 60 dnů nebo 120 dnů (podle roční doby)
celková doba výroby při kvašení v láhvi musí být nejméně 9 měsíců
skutečný obsah alkoholu v hotovém výrobku musí být nejméně 10 % objemových
a další
Sekt vinařské oblasti lze vyrábět druhotným kvašením kupáže z jakostních odrůdových vín vinařských oblastí, a to jen uvnitř vinařské oblasti, v níž byly sklizeny hrozny pro jeho výrobku a to za určitých přesně stanovených podmínek.

Pěstitelský sekt smí být vyráběn a takto označen, jen pokud jsou splněny specifické podmínky výroby, např. že výroba se uskuteční u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly použity k výrobě.

Etiketa šumivých vín by měla kromě hlavních údajů dále obsahovat:

název druhu vína
název místa, kde byla uskutečněna výroba vína, pokud toto místo je odlišné od sídla výrobce,
název vinařské oblasti, ve které byly sklizeny hrozny, pokud jde o sekt vinařské oblasti,
název odrůdy nebo údaj že víno bylo vyrobeno z hroznů aromatických odrůd, jedná-li se o aromatický sekt,
údaj, že při výrobě vína bylo použito vína nebo hroznů z dovozu, bylo-li těchto při výrobě vína užito.

Víno perlivé
Perlivé víno nesmí být označováno jako šumivé víno nebo jako druh sektu; lze je vyrábět z tuzemských vín stolních nebo jakostních sycením oxidem uhličitým.

Perlivé víno musí vykazovat nejméně 9 % objemových celkového obsahu alkoholu a nejméně 7 % objemových skutečného obsahu alkoholu; přetlak v lahvi při teplotě 20 oC musí být v rozsahu 0,1 až 0,25 MPa.

Víno aromatizované
Aromatizované víno lze vyrábět z vína nebo hroznového moštu, jejich směsí a dalších v zákoně přesně deklarovaných surovin, s přídavkem vody, nejvýše však 15 %, jejich aromatizací pomocí přírodních aromatických látek. K doslazení je možno použít sacharózu k doalkoholizování přírodní líh tak, aby skutečný obsah alkoholu v konečném výrobku dosahoval nejméně 14,5 % a nejvýše 22 % objemových.

Víno likérové
Likérová vína musí vykazovat nejméně 15 % objemových a nejvýše 22 % objemových skutečného obsahu alkoholu a nejméně 17,5 % objemových celkového obsahu alkoholu. Likérová vína lze vyrábět

z hroznového moštu, z vína a vinného destilátu.

Samostatnou skupinou jsou vína z dovozu, které musí být označeno:

obchodním jménem a sídlem dovozce, popřípadě distributora,
obchodním jménem a sídlem tuzemského výrobce, pokud bylo dovezené víno dále zpracováno,
označením směs vína z dovozu s vínem domácího původu, bylo-li takto vyrobeno,
zemí původu,
obsahem balení a skutečným obsahem alkoholu
názvem druhu vína uvedeném na osvědčení
Víno nebo výrobky z hroznů révy vinné z dovozu, lze dovážet do České republiky a uvádět je do oběhu, jestliže odpovídají požadavkům na zdravotní nezávadnost stanoveným zvláštními právními předpisy a dodávku vína provází osvědčení obsahující výsledky rozborů, vystavené příslušným inspekčním orgánem v zemi původu, prokazující, že dodávka splňuje požadavky na jakost stanovené předpisy platnými v zemi původu.

Kromě výše uvedených údajů výrobci a distributoři vína a výrobky z hroznů révy vinné označují na obalu doplňujícími údaji jako je například informace o barvě vína, názvy odrůd použitých v cuveé (sestavu), ale také sommelierskými radami a doporučeními o použití vína k menu.

Rozhodujícím aspektem pro spotřebitele je bezesporu pravdivost údajů. V minulosti, ale bohužel i v současné nabídce vín a vinných nápojů na našem trhu se často setkáváme s klamavými údaji. (např. etikety výrobků, produkovaných v České republice opatřených texty v azbuce, nápoj na bázi výluhů z matolin označen jako víno, označení perlivého vína za víno šumivé (sekt), .. apod.) Změnu v této oblasti by měla přinést Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou byly stanoveny podrobnosti při uvádění údajů na obalu vína nebo výrobků z hroznů révě vinné. Tento předpis nabyl účinnosti k 31. srpnu letošního roku.

Etiketa, jako psaná informace o víně má velmi bohatou historii. Poprvé se objevila ve
14. století před naším letopočtem v Egyptě. Amfory s popisem typu vína, ročníku, odrůdy a dokonce s hodnocením kvality jsou pravděpodobně nejstaršími dochovanými etiketami na světě.

Historie papírových etiket je mnohem kratší. První ručně psané papírové etikety se objevily až v 18. století. Ve stejném období, kdy spatřilo světlo světa šampaňské, začaly se používat korkové zátky a skleněné lahve na uložení vína. Vynález litografie v roce 1797 poprvé umožnil využití ilustrací ve větším měřítku a položil základy úspěchu dnešní moderní etikety. Na počátku 19. století se zejména Německo a Francii staly největšími producenty malých obrázků s popisem vína, které zdobí láhev vína dodnes.

Velmi rychle výrobci tohoto nápoje pochopili, že prodejnost vína je přímo úměrná nejen kvalitě, ale i atraktivnosti obalu. S rozvojem grafického průmyslu se zvyšuje i kvalita zpracování etiket. Do realizace designu jsou zapojovány celé týmy odborníků a mnoho slavných umělců.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bohsekt.cz

Typ záznamu: Vinařství
AKTUALIZACE: uživatel č. 705 org. 2, 16.03.2004 v 11:17 hodin
Copyright 1998-2023 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®