PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY Víno, vinařství a turistika - HLAVNÍ STRANA PREZENTACE 1 Vinařská oblast Morava Vinařská oblast Čechy
Vinařská turistika
Vinařská oblast Čechy
Vinařská oblast Morava
Česká vína
Moravská vína
Vinařství
Producenti vína
Vinařské stezky
Cech českých vinařů
Svaz moravských vinařů
Vinné sklepy
Vinotéky
Vinárny
Gastronomické speciality
Folklorní akce a festivaly
Folklorní sdružení
Folklorní soubory
Folklorní festivaly
Lidové tradice a zvyky
Lidová řemesla a výrobky
ČESKÁ REPUBLIKA
Služby pro turisty
Informační centra
Kultura a zábava
Památky UNESCO
Památky a architektura
Hrady a zámky
Aktivní dovolená
Turistika
Sport a relaxace
Ubytování
Stravování
Lázeňská zařízení
Přírodní zajímavosti
Chráněná krajinná území
Jeskyně a propasti
Naučné stezky
Klub českých turistů
Cestovní kanceláře
Turistické akce
Veletrhy a výstavy
Kongresy a konference

Vyhledávací centrum
Rejstřík ČR

Přírodní památka Bahulské jámy

Bahulské jámy (přírodní památka, 14 ha) - ukázka zbytku květnatých luk lučního komplexu Lesná se vzácnými druhy motýlů (perleťovec kopřivový, přástevník užankový aj.)

Část lučního komplexu na severovýchodním svahu kóty Lesná (696 m n. m.), asi 4 km jihovýchodně od Horního Němčí. Jeden z posledních zachovalých zbytků druhově bohatého lučního komplexu Lesné.

K.ú.: Horní Němčí
Výměra: 14,09 ha
Nadm. výška: 625-675 m
Vyhlášeno: 1982

Geologie - Podklad tvoří zvrásněné svodnické souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše, konkrétně vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce (paleocén-maastricht). Svahové suťové sedimenty, zčásti postižené sesuvy, pocházejí ze čtvrtohor. Horní velmi mírná část východního svahu pod kótou Lesná spadá do sběrné pramenné mísy Klanečnice. Mírně členitý mikroreliéf s úpady a sesuvy. Některé jsou i nyní aktivní a díky nim se území nestalo cílem intenzifikace luk. Půdním typem území je kambizem pseudoglejová a kambizem typická, obě zrnitostně středně těžké.

Květena - Teplomilná luční vegetace s dominantním sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus) a kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) byla v posledních dvaceti letech vlivem nadměrného hnojení silně ochuzena. Dosud zde přežívá jen několik jedinců vstavače mužského (Orchis mascula), prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) a hlavinky horské (Traunsteinera globosa). Na soliterních dubech se nachází druhově bohaté společenstvo epifytických lišejníků, tvořené např. druhy Parmelia
acetabulum, Xanthoria polycarpa, Calicium salicinum, Bryoria fuscescens a Ramalina sp. div.

Zvířena - K charakteristickým živočichům patří zejména některé karpatské formy hmyzu, z motýlů např. žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone) nebo píďalka šedokřídlec Treitschkeův (Schistostege treitchkei). Žijí zde i
významné druhy fytofágních brouků, např. lalokonosec Otiorhynchus
equestris, nosatci Alophus weberi a Donus intermedius, krytonosci
Mogulones pallidicornis a M. curvistriatus, krytohlavec Cryptocephalus gridellii, dřepčík Longitarsus brunneus aj. Obratlovci jsou zastoupeni druhy podhorských luk, žijí zde ještěrka obecná (Lacerta agilis), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a chřástal polní (Crex crex).

Využití - Protože vlastní území bylo značně pohnojeno, došlo k druhovému ochuzení, proto se uvažuje o zrušení územní ochrany. Území je hodnotné i z hlediska krajinného rázu.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:31 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®